مدل برنامه ريزي SE در دانشگاه

ترجمه از : حسين عليمحمدي- دانشجوي دكتراي مديريت ورزشي - عضو هيات علمي دانشگاه

با وجود اين که تحقيقات قابل توجهي براي آموزش و يادگيري تربيت بدني درمدارس ابتدايي راهنمايي و دبيرستان انجام شده است، شناخت کلي درباره اثربخشي ساختار آموزشي تربيت بدني در سطح دانشگاه وجود دارد. با وجود اين که بسياري از موسسات آموزش عالي سالانه بيش از 10000 دانشجو در دوره هاي تربيت بدني مي پذيرند، تحقيق درباره تأثير محيطهاي يادگيري تضمين شده است.

اغلب به نظر مي رسد کلاس تربيت بدني دانشگاه يک حضور کليشه اي تلاش سخت و گرفتن آسان نمره الف است. اگرچه اين برداشت از تربيت بدني ممکن است انتقال از تجربيات دبيرستان باشد ويژگي هاي زمينه اي کلاس تربيت بدني دانشگاه ممکن است فراتر از اين ديدگاه باشد.

بسياري از اين کلاس ها بوسيله دستياران آموزشي تدريس مي شود که ممکن است رشته تحصيلي آنها تربيت بدني نباشد اما در ديگر زمينه هاي تربيت بدني تحصيل کرده باشند. اين دستياران زمان زيادي از وقتشان را براي به حداکثر رساندن يادگيري دانشجويان يا قبول مسئوليت در کلاس تربيت بدني اختصاص نمي دهند. هاوسنر نياز به تحقيقات مداوم و سيستماتيک برنامه هاي آموزشي پايه بويژه تحقيق در زمينه اثربخشي مدل هاي انتخابي برنامه ريزي درسي را پيشنهاد مي کند. در اين مقاله، اين که چگونه يک کلاس سافت بال دانشگاهي با استفاده از مدل SE آموزش داده مي شود، بيان مي گردد.

مدل SE

مدل SE اولين بار توسط سيدنتاپ ماند و تاگارت مطرح شد، معلمان تربيت بدني را جهت آموزش ورزش با يک روش معتبر آماده مي سازد. از طريق ايجاد يک برنامه فصلي انتخاب تيم، تمرينات پيش فصل، رقابت ها، ثبت رکوردها و اداره رسمي، برنامه SE براي کمک به دانش آموزان جهت پرداختن بهتر به ورزش به علاوه قادر ساختن آنها براي تجربه رقابت هاي سطح بالا و پايين طراحي شده است.

سسيدنتاپ 6 اصل کليدي زير را پيشنهاد کرده است :

1-فعاليت ورزشي به صورت فصلي است و از يک فرمت فصلي پيروي مي کند 2- بازيکنان عضو تيم ها هستند و در تمام فصل در آن تيم ها مي مانند3- فصلها بوسيله رقابت هاي رسمي تعيين مي شوند که در طول فصل قرار دارند.    4 – هر فصل يک رويداد پاياني دارد5 – رکوردها به طور گسترده اي ثبت مي شوند 6- يک جو جشنواره اي وجود دارد که فصل و بويژه رويدادهاي پاياني رخ دهد.

تعدادي از تحقيقات انجام شده، از اثربخشي مدل SE حمايت مي کنند. اولين مطالعه داده هايي در اختيار گذاشت که تأثير SE را در دستيابي به سوطح بزرگتري از شرکت دانشجويان مورد حمايت قرار مي دهد.

تحقيقات توصيفي اخير توصيفي از اينکه چگونه  ماهيت تحريک کننده SE شموليت را بهبود مي بخشد ارائه مي دهد. به عنوان يک نکته مهم مدل SE براي دانشجويان با مهارت پايين تز جذاب شده است و نشان مي دهد که دانشجويان به سطوح بالايي از تناسب کاري نه فقط در نقشهاي بازي رسيده اند بلکه در داوري، آمارگري و امتياز نگهدار.

زمينه فعاليت بدني دانشگاهي بايد اولين چيزي باشد که در SE  مي تواند مورد توجه قرار گيرد. کلاس ها معمولاً براي يک ترم ادامه پيدا مي کنند که از اين طريق مدت کافي براي اجراي يک برنامه کامل فراهم مي کند . زبه علاوه ورزش هاي قهرماني عموماً فعاليت هاي سطح بالايي در اغلب دانشگاه ها هستند فرصت براي فعاليت هاي بدني براي دانشجويان به حداکثر مي رسد. به منظور تجربه کردن ماهيت تا اندازه اي شبيه جشنواره ورزشي. در حالي که SE در دوره دبيرستان موفق نشان داده است هنوز ممکن است در سطح دانشگاه به صورت رسمي بررسي شود.

هدف از مطالعه تفصيلي در اين مقاله بررسي نگرش دانشجويان از کلاس سافت بال بود که با استفاده از 6 اصل کليدي SE تدريس شد. دومين هدف مقايسه اين شکل از آموزش با ساير فرمت هايي بود که دانشجويان در ديگر دوره ها گذرانده اند .

روش

از يک روش تحقيق موردي براي بررسي اين سوالات کليدي استفاده شد : 1- چگونه دانشجويان در اين کلاس اصول SE را به کار مي گيرند ؟ 2 – کداميک از اصول جذاب تر به نظر مي رسند ؟ 3- چگونه دانشجويان شدت تلاش خود را درک مي کنند در مقايسه با کلاس هاي تربيت بدني قبل ؟

شرکت کنندگان

40 دانشجو ( 27 مرد و 13 زن ) در کلاس تربيت بدني سافت بال نام نويسي کردند در يک دانشگاه بزرگ در آمريکا در اين مطالعه شرکت کردند. نويسنده اول اين مقاله کلاس را آموزش مي داد او دانشجوي دکترا با تجربه قبلي آموزش سافت بال بود و کمک مربي تيم بيسبال دانشگاه بود.

روز اول کلاس يک پرسشنامه بدون نام براي جمع آوري اطلاعات زمينه اي از دانشجويان توزيع شد. سوالات بازپاسخ شامل موارد زير بود : آيا قبلاً دوره تربيت بدني را در اين دانشگاه يا دانشگاه ديگري گذرانده ايد لطفاً ليست کنيد. تجربه قبلي شما از سافت بال چيست ؟ چرا در اين کلاس ثبت نام کرده ايد؟ انتظارات شما از درس تربيت بدني چيست ؟ چه نمره اي ار انتظار داريد کسب نماييد ؟

بيش از 70 درصد دانشجوياني که در کلاس ثبت نام کرده بودند قبلاً کلاس تربيت بدني دانشگاه را داشتند و اغلب آنها تجربه قبلي را سافت بال را داشتند. اگرچه اغلب دانشجويان اين کلاس را براي سرگرمي و بهبود انتخاب کرده بودند ذکر اين نکته لازم است که با توجه به انتظارات 3 دانشجو همه دانشجويان پاسخ دادند که انتظار دارند نمره الف از کلاس بگيرند . دومين نفر انتظار گرفتن يک نمره ب يا ج در حاليکه سومين نفر انتظار داشت که نمره اي بگيرد که شايستگي آن را دارد.

واحد درسي

کلاس دوبار در هفته و به مدت 90 دقيقه با يک دوره کلاسي بالاي 10 هفته برگزار شد. رئوس مطالب درسي در جدول 1 نشان داده شده است.

در روز اول کلاس معلم مربيان تيم ها را از ميان داوطلبان انتخاب کرد. بعد از بررسي تجارب قبلي آنها در زمينه سافت بال 5 مربي انتخاب شدند بخ اين دانشجويان معياري براي انتخاب تيم به آنها داده شد. فرآيند انتخاب در روز دوم اجرا شد.

در طول انتخاب تيم ها، هر بازيکن يک آزمون مشابه با آنچه که در بيسبال حرفه اي استفاده مي شود انجام داد. 5 مربي استعداد يابي کرده ئ از يک کارت انتخاب براي فهرست کردن اطلاعات هر دانشجو استفاده شد. يک آزمون مهارتي از آن گرفته شد. معلم با مربيان جهت تکميل روز آزمون ملاقات کرده و سپس زماني را براي اجراي آنچه تعيين شده بود مشخص کردند. پيش نويس به صورت خصوصي انجام شد و نه در زمان کلاس. هر تيم شامل 8 بازيکن شد.

4 جلسه بعدي کلاس شامل درس و تمرينات بود. معلم راجع به پرتاب و ديگر مهارت ها صحبت کرد. بعد از آموزش رسمي مربيان تيم هاي خود را در يک بخش جداگانه از زمين در اختيار گرفتند و روي بيومکانيک آنها کار کردند. براي مثال بعد از اينکه تکنيکهاي مختلف تدريس شد مربيان تيم هاي خود را در اختيار گرفته و روي مهارت هاي آنها کار کردند. به دليل اينکه هر تيم مربي ويژه خود را داشت بازيکن هر تيم چندين چرخش داشت که علاوه بر تمريناتي بود که به طور عادي توسط تيم ها انجام مي شد. اين تمرينات همچنين براي مربيان اولين فرصت را براي آموزش بازيکنانشان فراهم کرد.

تکاليف ديگري در طول 4 جلسه اول کلاس انجام شد. نحوه گرفتن امتياز به دانشجويان آموزش داده شد و هردانش آموز ملزم شد تا در اولين بازي بين دانشگاهي بيسبال شرکت و در حداقل 3 نوبت امتيازات را حفظ کند. هر تيم نام خود را در طول 4 روز اول دوره انتخاب کرد.

بعد از تمرکز روي مهارتهاي فردي، بازي هاي تعديل شده معرفي شدند. تيم ها يک بازي تعديل شده در برابر هم انجام دادند. در هر کلاس دوبازي انجام شد تيم پنجم براي نقش هاي غير رقابتي انتخاب شد. تيمي که بازي نمي کرد يک آمارگر يک داور همچنين يک پرتاب کننده و يک دريافت کننده براي هر دوبازي فراهم مي کرد. آمارگران هم چنين امتياز نگهداران رسمي بازي هايشان بودند . آنها رکوردها را ثبت و هم چنين نتايج پاياني هر کلاس را فهرست مي کردند. نقش پرتاب کننده و دريافت کننده عمل ساده گذاشتن توپ در بازي بود. آنها هيچ گونه مسئوليت ميداني در زمين در اين بازي هاي پيش فصل نداشتند.

هر روز يک بازي تعديل شده ديگر انجام مي شد با قوانين متفاوتي که استفاده مي شد. اين بازي ها در نظر داشت تا ابعاد بازي سافت بال را کنار بگذارد. گاهي راوقات تيم ها اجازه يک پرتاب داشتند و آنان تا يک نيمه از inning را داشتند. بازي ها به منظور تمرين استراتژي هاي حمله و دفاع طراحي شده بود. در هر جلسه کلاس دو بازي انجام مي شد و به هريک از اعضاي کلاس اجازه داده مي شد در حداقل يک رقابت در هرجلسه شرکت کنند. راند پاياني رقابت ها جام جهاني نام داشت. اکنون تيم ها بازي ها را بر اساس قوانين رسمي سافت بال دنبال مي کردند. هر تيم لباس خودش را مي پوشيد  و تيم ها آمار خود را ثبت مي کردند. از 3 منبع داده در اين مطالعه استفاده شده : لوگ هاي دانشجويان، پرسشنامه ها و دفتر معلم. هدف از استفاده از اين منابع تعيين پايايي بود. براي مثال اگر لوگ دانشجويان و پرسشنامه ها به طور مثبت مسابقه را بيان مي کردند و معلم سوطح رقابتي بالايي را گزارش مي کرد، در نتيجه اين عامل پايايي قابل ملاحظه اي داشت. به عبارت ديگر اگر توضيحات فقط در يک مورد گواهي مي داد و فقط از يک منبع، نتيجتاً شامل نتايج نمي شد.

لوگ دانشجويان

دانشجويان ملزم بودند تا لوگ روزانه را در طول کلاس سافت بال ثبت کنند. در آنها از دانشجويان خواسته مي شد نصف صفحه يا بيشتر خلاصه اي از مهارت هاي کليدي را که در آن روز ياد گرفته بودند و هم چنين مفاهيم فعاليت هاي روزانه را ثبت کنند. نوشتن لوگ اجباري بود و بخشي از ارزيابي پاياني دانشجويان را شامل مي شد.

پرسشنامه

علاوه بر لوگ ها دانشجويان پرسشنامه اي 6 سوالي رکه در پايان کلاس روزانه توزيع مي شد کامل کردند. سوالات بازپاسخ بود و شامل اين موارد بود : 1- چه روشي اين کلاس را در مقايسه با ساير کلاس هاي تربيت بدني که داشته ايد متمايز ساخته است ؟ 2- سطح رقابت در اين کلاس در مقايسه با کلاسهاي ديگر چگونه است ؟ 3- تا چه اندازه از اين کلاس نسبت به ساير کلاس هاي  ديگر يادگيري داشته ايد ؟ 4- آيا مي خواهيد واحد ديگري با اين فرمت داشته باشيد؟ 5 – تا چه اندازه مهارت هاي شما بهبود پيدا مي کند ؟ 6- چه نمره اي را انتظار داريد بگيريد ؟

دفتر معلم

مدرس کلاس نتايج را در يک دفتر ثبت مي کرد. در اين دفتر عمدتاً شرکت دانشجويان، شدت فعاليت آنها  و نگرش آنها نسبت به وابستگي به تيم مورد تأکيد بود.

 

 

تحليل داده ها – لوگ هاي دانشجويان

در لوگ هاي دانشجويان براي بازتاب 6 اصل کليدي SE مورد بررسي قرار گرفت. اين اظهارات برروي کارتهاي اختصاص يافته به هر موضوع نوشته شد هر اظهاريه با توجه به مثبت يا منفي بودن آن نسبت به اصول مورد نظر گروه بندي شد. براي تعيين پايايي از 10 لوگ به عنوان نمونه توسط نويسنده دوم اين مقاله تجزيه و تحليل شد. هدف اندازه گيري ميزان پايايي اين موارد بود : انتخاب..... اختصاصي به تيم 2- جايگزيني مناسب ....... .

پرسشنامه

هرپاسخ از 5 سوال اول پرسشنامه در دو گروه مثبت و منفي نسبت به واحد درسي طبقه بندي شده بود. به عنوان مثال توضيحاتي از قبيل : رقابت بيش از اندازه اي وجود دارد در گروه منفي در حالي که جنبه سرگرمي آن بيشتر است جنبه مثبت را نشان مي داد. همانند قبل يک نمونه شامل 10 پرسشنامه بوسيله نويسنده دوم مقاله تجزيه و تحليل شد که نتايج موافقت 100 درصدي با طبقه بندي اوليه را نشان داد.

دفتر معلم : همه آيتم هاي لوگ ها در کارتهاي ساده اي کپي و بر اساس اهميت سوالات ( 3 سوال کليدي ) مطالعه گرو هبندي شد. در هرکارت جنبه مثبت يا منفي آيتم که احساس معلم را نسبت به entry نشان مي داد ثبت شد.

نتايج : هدف از اين مطالعه بررسي 3 سوال اصلي درباره SE در آموزش عالي يعني آن اندازه که دانشجويان اصول SE را به کار برند ، اصولي که حداکثر جذابيت را دارند و دانشجويان چگونه شدت فعاليت خود را در مقايسه با ديگر کلاس هاي SE درک مي کنند. خلاصه اي از داده ها در جدول 1 آمده است.

 

 

به کارگيري اصول SE

موفقيت مدل برنامه درسي SE با توجه به اندازه اي که دانشجويان در نقش هاي بازي و غير بازي درگير مي شوند تعيين مي شود. از طريق واحد درسي داده هاي دانشجويان و کارنامه معلم سطح بالايي از تعهد نسبت به اصول 6 گانه را نشان داد. فقط يک دانشجو اعتقاد داشت که اين واحد تفاوتي با ديگر کلاس هاي تربيت بدني قبلي نداشت. در مقايسه اکثريت دانشجويان اعتقاد داشتند که اين مدل سرگرمي بيشتري داشت جنبه رقابتي بيشتري داشت و مدرس آن را جدي تر دنبال کرد و اطلاعات بيشتري بدست آمد.

داده هاي کلاسي نشان مي دهد دانشجويان در اين برنامه شرکت فعال داشتند 95 درصد حضور در اين کلاس در مقايسه با 59 تا 78 درصد حضور در ديگر دوره هاي قبلي مدرس کلاس وجود داشت.

تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه نشان دادکه 70 درصد دانشجويان پاسخ دادند که يادگيري بيشتري در اين کلاس نسبت به فعاليت در ساير کلاس هاي قبلي داشتندو بيش از 90 درصد اظهار داشتند کلاس ديگري با اين فرمت را مي گيرند. هم چنين به نظر مي رسد دانشجويان ار بعهده گرفتن نقش هاي غير بازي لذت مي بردند. نتايج منتج از مدرس نشان مي دهد که تا چه حد تعهد قوي نسبت به اين اصول وجود دارد.در واقع مربيان تيم فرصتي براي نشان دادن رهبري برخوردار شدند و به طور مشابه استراتژي به کار گرفته شده توسط هر مربي در آماده ساختن نوع تيمي که آنها مي خواهند جمع کنند جالب است. دانشجويي در باره جديد بودن اين برنامه اظهار داشت: من ثبت امتيازات را ياد گرفتم. دانشجوي ديگري به اثربخشي اين مدل برنامه درسي پاسخ داده و نوشت که : خوشحال است که توانسته است در نقش هاي ديگري ظاهر شود از قبيل آمارگر.

يک فاکتور کليدي ديگر براي مدل SE اين است که براي هر فصل رويدادهاي پاياني وجود دارد. براي اين فصل رويداد پاياني بازي نهايي بود . اظهارات دانشجويان شور و اشتياق آنها را نشان مي داد : من فکر مي کنم ما هنوز براي قهرماني شانس داريم – من فکر مي کنم تيم ما پتانسيل قهرماني را دارد- اين آخرين بازي ماست- ما به يک نمايش بزرگ مي رويم- پنج شنبه آينده ما بزرگترين بازي زندگي امان را انجام مي دهيم. همچنين مدرس در لوگ خود چگونگي به کارگيري نقش رهبري و سعي در به کار گيري استراتژي هاي ويژه را ثبت مي کند.

جذاب ترين اصول

بيشترين تکرار در لوگ هاي دانشجويان وابستگي به تيم را شامل مي شود. دانشجويان به تيم خود افتخار مي کردند و از اين که زبه گروه خود وابستگي دارند لذت مي بردند. ما به خوبي يک تيم کار مي کنيم. من سرگرمي زيادي دارم – من تيم خود را دوست دارم- تيم ما غير قابل توفقف است- جام جهاني بايد مال ما شود.

لوگ مدرس چگونگي شروع تيم ها براي close-knit را نيز دارد. شايد بهترين معيار براي تعهد دانشجويان هنگامي بود که مدرس دو بازيکن را براي اينکه تيم ها بيشتر همسان شوند عوض کرد و نشان مي داد که اين تصميم غيرمعمول توسط بازيکناني انجام شد که از بازي در تيم خود واقعاً احساس لذت مي کردند.

دومين فاکتوري که به نظر مي رسيد جذاب باشد رسمي بودن رقابت ها بود. تقريباً همه دانشجويان پاسخ دادند که بيشترين رقابت در اين کلاس است نسبت به ديگر کلاس هاي تربيت بدني. در حالي که 3 دانشجو ذکر کردند سطح رقابت مانند ساير کلاس ها بود.

کثرت دانشجويي

دانشجويان گزارش کردند که حضور آنها در اين کلاس بيش از ساير کلاس ها بود.شاخص ديگر از کثرت دانشجويي بهبود مهارت بود بيش از 50 درصد دانشجويان اعتقاد داشتند که سطح مهارتي آنها در طول دوره بهبود زيادي داشته است. 36 درصد ديگر اظهار داشتند تا اندازه اي بهبود داشتند. به هرحال به نظر مي رسد که دانشجويان از کلاس سافت بال لذت بردند و بسياري بيان کردند که کلاس ديگري که بر مبناي اصول 6 گانه SE باشد را خواهند گرفت. بنابراين مدل SE مي تواند يک گزينه معتبر براي ورزش هاي تيمي در يک برنامه آموزشي پايه باشد. در تمام مراحل اجراي اين واحد سافت بال اين واحد به خوبي توسط دانشجويان مقبوليت داشت و به عنوان روشي تازه براي تجربه ورزشي ديده شد. بازيکنان با سطح مهارتي پايين تر، فرصت زيادي براي تمرين و توسعه مهارت ها بدست آوردند در حالي که بازيکنان ماهرتر و با تجربه تر قادر بودند مسئوليت هايي را به عهده گيرند که در زمينه ورزش تيمي منظم وجود ندارد . هم چنين دانشجويان از شرکت در نقش هاي غيربازي لذت بردند. اظهارات بسياري از دانشجويان را به خاطر آوريد که به نظر مي رسد اين واحد سازماندهي بيشتر و جديت بيشتري نسبت به ساير کلاس ها داشته است.

محيط دانشگاه يک محيط اجتماعي است و مدل SE از طريق زمينه هاي تيمي ابعاد اجتماعي را بهبود مي دهد. وابستگي تيمي شايد جذاب ترين فصل سافت بال باشد و در حدي که دانشجويان از تيم خود دفاع مي کردند ثابت بود با اين رفتار که از اتحاديه هاي مختلف دانشگاهشان حمايت مي کردند.

براي تعميم دادن به ساير محيطها ذکر اين نکته لازم است که مدرس اين واحد بايد درباره سافت بال دانش ويژه اي داشته باشد. به کارگيري دستيار از تيم بيسبال دانشگاه به او اجازه مي داد تا کيفيت آموزش دانشجويان را بالا برد و تمرينات مهارتي چالش انگيز و مناسب براي اجرا توسط مربيان را طراحي کند. سيدنتاپ پيشنهاد مي کند در اولين تلاش براي طراحي SE که معلمان ورزش را انتخاب کنند که دانش قابل ملاحظه اي درباره آن دارند. با اين فرض که همه کلاس ها توسط دستياران آموزشي تدريس شود، بسياري از آنها اطلاعات محدودي از فعاليت ها دارند احتياط لازم بايد در دادن اختيار تام به آنها در اين مدل به عمل آيد.

دومين فاکتور مربوط به نتايج مثبت گزارش شده در اين مطالعه اين است که مدرس نيز در اين تحقيق درگير بود. اشتياق او براي تدريس با اين روش ممکن است بر ادراک دانشجويان تأثير گذار بوده باشد. به هرحال ذکر اين نکته لازم است که در SE  معلم نقش آموزشي مستقيم کمتري دارد و بيشتر مدير برنامه است. بيشتر تصميم گيري ها در اين کلاس ها بوسيله دانشجويان صورت مي گيرد. با اين وجود اين تجربه ويژه به عنوان يک تجربه مثبت توسط دانشجويان گزارش شد و موفقيت آن حداقل موجب تلاش در ديگر برنامه ها جهت تکرار آن شد. به علاوه مطالعات بيشتري نياز است بر روي تأثير SE در همه محيطها و با وجود اين که پايگاه داده ها در رابطه با اين موضوع در حال رشد است  تحقيق در سطح دانشگاه بايد به روشن شدن آن کمک کند. ارزش ويژه آن مقايسه سطح مهارت و دانش استراتژيک دانشجويان قبل و بعد از واحد درسي است. به هر حال نياز است تا مشخص شود که مدل SE بازي کردن و و توسعه استراتژي ها را بهبود مي بخشد بيشتر از آنکه مدلي براي توسعه مهارت ها باشد. مقايسه هاي قبلي و بعدي درباره هرکدام از اين متغيرها بايد انجام شود.

+ نوشته شده توسط حسین علی محمدی در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ و ساعت 11:44 |